15 grudnia, 2020

Warunki korzystania

Best Betting Casinos

Warunki korzystania

1. Wprowadzenie

Bestbettingcasinos.com („BBC”) i wszystkie podmioty, które są kontrolowane przez BBC są razem określane w niniejszym dokumencie jako „my”, „nas” lub „nasze”.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed zapoznaniem się z treścią jakiejkolwiek strony internetowej BBC. Korzystając z jakiejkolwiek strony internetowej BBC, wyrażają Państwo zgodę na warunki użytkowania określone w niniejszym dokumencie.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przestrzeganie tych warunków, nie mogą Państwo korzystać z witryn BBC.

Zastrzegamy sobie prawo do dodawania, zmieniania, usuwania lub modyfikowania dowolnego fragmentu niniejszego regulaminu, według własnego uznania, zgodnie z procedurami określonymi w części zatytułowanej „poprawki”.

2. Rozpatrzenie

Kontynuując korzystanie z naszych stron internetowych, użytkownik potwierdza, że niniejsze warunki korzystania z nich są poparte uzasadnioną rozwagą. Przyjmujesz do wiadomości, że takie rozważania obejmują między innymi korzystanie ze stron BBC, otrzymywanie od nas danych, materiałów, danych lub informacji dostępnych za pośrednictwem naszych stron, możliwość korzystania z naszych stron oraz wyświetlanie lub przeglądanie Twoich zgłoszeń, jak określono poniżej w części zatytułowanej „zgłoszenia”.

3. Ograniczenia w korzystaniu z materiałów

Prawo autorskie
Wszystkie informacje przechowywane na stronach BBC są naszą własnością chronioną prawem autorskim i/lub własnością naszych licencjodawców i licencjobiorców.

Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe lub nazwy handlowe są własnością BBC i/lub wyżej wymienionych licencjodawców lub licencjobiorców. Żadna z informacji nie może być kopiowana, ponownie publikowana, rozpowszechniana lub reprodukowana w jakikolwiek sposób.

Użytek osobisty
Strony BBC są przeznaczone wyłącznie do Państwa osobistego użytku. Korzystanie z naszych stron w celach biznesowych jest surowo zabronione. Nie możesz korzystać z naszych stron w sposób, który jest niezgodny z prawem lub wyrządza szkodę innej osobie lub podmiotowi.

Materiały wysłane na adres
W przypadku wysłania do nas niezamówionych zgłoszeń, umyślnie lub nieumyślnie, w ramach współpracy z witryną BBC, obejmujących między innymi treści lub materiały, tekst, dane, obrazy, filmy wideo, informacje audio, audio-wizualne i/lub inne informacje lub materiały biograficzne, które mogą być wspólnie określane jako treści generowane przez użytkownika, my i nasi upoważnieni przedstawiciele mamy prawo do korzystania z tych treści w nieograniczony sposób.

W przypadku jakichkolwiek niejasności dotyczących tworzenia treści generowanych przez użytkownika, treści takie uznaje się za dostarczone zgodnie z warunkami użytkowania. Zgłoszenia nie są dokonywane w zaufaniu do poufności, ani w celu stworzenia relacji powierniczej pomiędzy użytkownikiem a nami.

5. Bezpieczeństwo

Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas, za pomocą formularza znajdującego się na stronach korporacyjnych, o każdym naruszeniu bezpieczeństwa, o którym dowiedziałeś się, że dotyczy ono jakiejkolwiek strony BBC. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego punktu.

6. Zasady funkcjonowania strony

Poniżej znajduje się lista zasad obowiązujących na stronach internetowych BBC. Korzystając z naszych stron internetowych, zgadzasz się na poniższe zasady:

  • Nie będą Państwo korzystać z żadnego produktu i/lub usługi dostępnej na stronach BBC w celach komercyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
  • Nie będą Państwo rozpowszechniać, zamieszczać, przesyłać, przesyłać ani udostępniać w żaden inny sposób żadnych plików komputerowych ani oprogramowania, które zawierają wirusa lub podobny szkodliwy składnik, który może osłabić lub uszkodzić stronę BBC lub w inny sposób ograniczyć lub zmniejszyć użyteczność stron BBC dla innych użytkowników;
  • Nie będą Państwo podszywać się pod żadną osobę, wykorzystując jej dane lub podobieństwo;
  • Nie będą Państwo angażować się w zachowania zakłócające funkcjonowanie naszych stron internetowych;
  • Nie będziesz zmieniał żadnych zastrzeżeń, informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych ani informacji prawnych, na których zmianę nie masz wyraźnej zgody;
  • Nie będziesz angażować się w żadną działalność przestępczą lub spiskowanie w celu popełnienia jakiejkolwiek działalności przestępczej.
  • Nie możemy zapewnić, że inni użytkownicy będą przestrzegać zasad naszej strony lub innych postanowień zawartych w niniejszych warunkach. Korzystając z naszych stron, użytkownik niniejszym przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko wynikające z braku zgodności.
  • Jeśli poprosimy Cię o podanie adresu e-mail lub numeru telefonu, musisz podać swój prawdziwy adres e-mail lub prawdziwy numer telefonu, a Ty niniejszym wyrażasz zgodę na podanie prawdziwego adresu e-mail lub prawdziwego numeru telefonu.

8. Prawa do usuwania treści

Zastrzegamy sobie prawo (ale zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności) do usuwania wszelkich treści generowanych przez użytkowników tej strony. Zastrzegamy sobie prawo do zastosowania się do wszelkich nakazów organów ścigania w związku z identyfikacją użytkownika, któremu zarzuca się, że korzysta z naszej strony z naruszeniem prawa, co może obejmować przekazanie przez nas treści i innych zgłoszeń organom ścigania.

9. Zawartość stron, do których prowadzą linki

Kiedy przebywasz na stronie BBC, możesz zostać skierowany do innych stron, na które nie mamy wpływu i które są poza naszym serwisem. Na przykład, jeśli klikniesz przycisk „Graj teraz”, zostaniesz przeniesiony z witryny BBC do serwisu kontrolowanego przez jednego z naszych partnerów marketingowych b2b. Przyjmujesz do wiadomości, że klikając na link, opuszczasz naszą stronę i podlegasz innym warunkom użytkowania i polityce prywatności na stronach, które są własnością i są obsługiwane przez tego partnera, niezależnie od BBC. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność z prawem materiałów zawartych na stronach internetowych wymienionych na naszych stronach porównawczych lub w inny sposób powiązanych ze stronami BBC.

10. Wyłączenie odpowiedzialności .

Treść, informacje i wszelkie dane, które stanowią materiały na stronach BBC, są udostępniane bez jakichkolwiek gwarancji. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, wyłączamy wszelkie gwarancje. Nie gwarantujemy, że nasze informacje będą wolne od błędów ani że nie będą one przestarzałe lub będą zawierać szkodliwe materiały, wirusy lub podobne elementy. Użytkownik przyjmuje na siebie koszty wszelkich problemów wynikających z korzystania z naszych stron.

Wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za dokładność informacji znajdujących się na naszych stronach. Nie możemy zagwarantować, że użytkownik będzie zadowolony z jakiegokolwiek produktu lub usługi, w które jest zaangażowany po opuszczeniu naszych witryn lub od osób trzecich, do których prowadzą odnośniki z naszych witryn. Niniejszym użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec nas w odniesieniu do informacji zawartych w naszych witrynach lub na stronach osób trzecich, do których prowadzą łącza z naszych witryn.

Doradzamy, aby odpowiednio zbadać podmiot, z którym użytkownik może zawierać transakcje na którejkolwiek z tych stron.

11. Odszkodowanie

Niniejszym wyrażasz zgodę na zabezpieczenie nas przed wszelkimi stratami wynikającymi z dostępu do naszych stron.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku, włączając w to, ale nie ograniczając się do zaniedbania, nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie, jakiejkolwiek osoby, jakiegokolwiek podmiotu za jakiekolwiek szkody wtórne, włączając w to, ale nie ograniczając się do utraty zysków, obrażeń ciała, szkód majątkowych lub jakichkolwiek innych strat , które wynikają z korzystania z jakiejkolwiek strony lub materiałów BBC.

Ponadto, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek domniemane błędy w działaniu wynikające z przyczyn pozostających poza naszą kontrolą lub z działania siły wyższej, w tym, między innymi, za awarie sprzętu, zasilania i/lub awarie techniczne, spory, zakłócenia, działania siły wyższej, wojnę lub klęski żywiołowe, działania rządowe lub nakazy sądów zagranicznych.

Ponadto zgadzasz się, że ani my, ani żaden z podmiotów powiązanych z nami nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności pomiędzy naszymi stronami a stronami osób trzecich, w tym, ale nie wyczerpująco, z naszymi partnerami lub za opóźnienia w transakcjach związanych z naszymi stronami. Ograniczenia zawarte w tej sekcji i w niniejszych warunkach mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

13. Kwestie związane z jurysdykcją i miejscem realizacji transakcji

Zgadzasz się, że wszelkie działania prawne wynikające z niniejszych warunków będą podejmowane w irlandzkich sądach.

Nie składamy żadnych oświadczeń, że informacje zawarte na jakiejkolwiek stronie internetowej BBC są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w jakimkolwiek konkretnym miejscu. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do naszych witryn, czynią to, biorąc odpowiedzialność za zgodność z obowiązującym prawem w ich lokalnej jurysdykcji.

14. Poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać te warunki pod kątem zmian.

15. Wypowiedzenie

Warunki te obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Stronami tych warunków są BBC i Ty.

Możesz wypowiedzieć niniejsze warunki w dowolnym momencie, zaprzestając korzystania z serwisów BBC i usuwając Twoje dane dostępne na stronach BBC.

W odniesieniu do Ciebie możemy wypowiedzieć niniejszy regulamin bez uprzedzenia, według własnego uznania. W takim przypadku prosimy o zaprzestanie korzystania z serwisów BBC.

16. Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki użytkowania są interpretowane zgodnie z prawem irlandzkim. Jeżeli którekolwiek z postanowień stwierdzonych w niniejszych warunkach zostanie uznane za niezgodne z prawem lub w inny sposób niewykonalne, wówczas takie pojedyncze postanowienie zostanie uznane za możliwe do oddzielenia od niniejszych warunków jako całości i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień stwierdzonych w niniejszych warunkach.

Żadne zrzeczenie się postanowienia w niniejszych warunkach nie będzie uważane za dalsze zrzeczenie się tego postanowienia lub innego postanowienia. Zgadzasz się, że wszelkie powództwa związane z witryną BBC muszą rozpocząć się w ciągu 1 roku od daty ich wszczęcia, w przeciwnym razie powództwo zostanie uznane za nieważne.

17. Wersje językowe

W przypadku rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową niniejszych zasad a jakąkolwiek inną wersją językową niniejszych zasad, pierwszeństwo ważności ma wersja angielska.

Strona ostatnio zaktualizowana 14 grudnia 2020 r.